Nom Josias
Cognoms Braun-Blanquet
Data i lloc de naixement 1884, Coira
Data i lloc de traspàs 1980, Montpeller (França)
Data d'ingrés 1950 Número 60
Secció Secció de Ciències
Nota biogràfica

Fundà l’escola sigmatista o de Zuric-Montpeller. Es doctorà amb una tesi sobre les Cevenes meridionals. El 1930 fundà a Montpeller l’Estació Internacional de Geobotànica Mediterrània i Alpina (SIGMA), que esdevingué un dels centres mundials capdavanters en l’estudi de la vegetació. Elaborà un mètode d’estudi de les comunitats vegetals i una àmplia síntesi de la vegetació europea i mediterrània. Fou l’autor de Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde (1928) (Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume, 1979). Amb Pius Font i Quer i altres col·laboradors, escriví «L’excursion de la SIGMA en Catalogne» (1934), on establia les bases de la geobotànica catalana, i amb Oriol de Bolòs, «Les groupements végétaux du bassin moyen de l’Ebre et leur dinamisme». Publicà també La végetation alpine des Pyrénées Orientales. Fou membre corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Publicacions a l'IEC
Torna