Nom Gerhard
Cognoms Rohlfs
Data i lloc de naixement 14-07-1892, Berlín
Data i lloc de traspàs 1986, Tübingen (Alemanya)
Data d'ingrés 1950 Número 61
Secció Secció Filològica
Nota biogràfica

Estudià a la Universitat de Berlín, on fou professor. Es dedicà a la docència a les universitats de Tübingen i Munic. Els seus camps d'investigació foren la lingüística romànica en general, les variants dialectals del sud d'Itàlia (els grecismes) i les llengües pirinenques (el gascó i l'aragonès), l'estudi de les quals el dugué a interessar-se pel català. Col·laborà en l'Atles lingüístic i etnogràfic d'Itàlia i la Suïssa meridional, dirigit per Karl Joberg i Jakob Jud. Reivindicà la importància del lèxic i de la semàntica per a la investigació de les llengües, atès que reflecteix la cultura material i espiritual d'un poble. Autor de Griechen und Romanen in Unteritalien, Sprache und Kultur, Etymologysches Worterbuch der unteritalienischen Gräzitat, La struttura linguistica dell'Italia i Studien zur romanischen Namenkunde.

Publicacions a l'IEC
Torna